Γενικά νέα Νέα για το World of Warcraft, The Burning Crusade και Wrath of the Lich King.


Επιστροφή   WorldofWarcraft.GR Forums > Ειδήσεις > Γενικά νέα


Beta build 12984
LinkBack Εργαλεία Θεμάτων Τρόποι εμφάνισης
Νέα Μηνύματα 18-09-10, 14:10   #1
Συντονιστής
 
Το avatar του χρήστη Ragnadriel
 Ragnadriel
των Real Life

Εγγραφή: 29-09-2009
Περιοχή: Κάπου στην Ευρώπη.
Μηνύματα: 3.851
Εικόνες: 471
Ragnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really nice
News Cataclysm Beta build 12984

Nέο beta build στον ορίζοντα, ξεκίνησε ήδη το data mining του. Σας μεταφέρω προς το παρόν τις αλλαγές στα classes.


Παράθεση από Blizzard: (Πηγή)

Death Knight

Blood

* Blood Presence - assuming a new Presence will consume any stored Runic Power. No longer has a cooldown.
* Death Strike now heals for a minimum of at least 10% of your maximum health, up from 5%.


Frost

* Mastery: Frozen Heart now increases frost damage done by 20% (down from 25%). Each point of Mastery increases frost damage by an additional 2%. (Down from 2.5%)
* Frost Presence - assuming a new Presence will consume any stored Runic Power. No longer has a cooldown.
* Icy Touch ranged and melee attack speed duration changed to 21 sec, down from 30 sec.
* Killing Machine no longer affects Howling Blast, now affecs Obliterate.
* Annihilation now increases damage dealt by Obliterate by 15/30/45%. (Up from 10/20/30%)
* Frost Fever now lasts 21 sec, down from 30 sec.


Unholy

* Unholy Presence - assuming a new Presence will consume any stored Runic Power. No longer has a cooldown.
* Necrotic Strike now deals 100% weapon damage (up from 80%) and absorbs the next [ 75% of AP ] healing received by the target (Up from 40%). Additional Effect - For 15 sec, or until the full amount of healing is absorbed, the target's casting time is increased by 30%.
* Blood Plague now lasts 21 sec, down from 30 sec.
* Necrosis gone and replaced with Runic Corruption - Reduces the cost of your Death Coil by 3/6, and causes your Runic Empowerment ability to no longer refresh a depleted rune, but instead to increase your rune regeneration rate by 50/100% for 3 sec.
* Unholy Frenzy now causes the target to lose health equal to 2% of their maximum health every 3 sec. (Down from 3% every 2 sec)
* Epidemic now increases the duration of Blood Plague and Frost Fever by 4/8/12 sec. (Down from 6/12/18 sec)


Druid

Balance

* Wild Mushroom now becomes visible after 6 sec, up from 4 sec. Base damage increased by 400% (from 269-304 to 1300-1573 damage)
* Wild Mushroom: Detonate no longer costs mana, now has a 10 sec cooldown, and affects target within 10 yards, down from 15 yards.
* Starsurge now generates 15 Solar or Lunar Energy, up from 10.
* Euphoria first effect revamped - While not in an Eclipse state, you have a 12/24% chance to double the Solar or Lunar energy generated by your Wrath or Starfire when they deal damage. When you reach a Solar or Lunar eclipse, you instantly are restored 6/12% of your total mana.
* Earth and Moon now increases spell damage taken by 8%, down from 13%.
* Lunar Guidance is gone.
* Genesis no longer increases the damage done by your periodic spells and increases the duration of your Moonfire and Insect Swarm by 6 sec instead.
* Nature's Grace revamped - You gain 5/10/15% spell haste after you cast Moonfire or Insect Swarm, lasting 15 sec. This effect has 1 minute cooldown. When you gain Lunar or Solar Eclipse, the cooldown of Nature's Torment is instantly reset.
* Dreamstate (Tier 5) *New* - When you cast your Innervate on yourself, you regain an additional 10/30% of your total mana over its duration.
* Sunfire (Tier 5) *New* - While in Solar Eclipse, your Moonfire spell will morph into Sunfire - Burns the enemy for 196.24 to 239.85 Nature damage and then an additional [ 374.92 * ( Genesis : 100%/102%/104%/106% ) ] Nature damage over 12 sec.
* Shooting Stars (Tier 3) *New* - You have a 2/4% chance when you deal damage with your Moonfire or Insect Swarm to instantly reset the cooldown of your Starsurge and reduce its cast time by 100%. Lasts 8 sec.
* Overgrowth (Tier 2) *New* - Your Entangling Roots and Nature's Grasp have a 50/100% chance to also root all enemies within 8 yards of the target.


Feral

* Lacerate base damage increased by 200%, DoT damage reduced by 200%.
* Flight Form now costs 8% of base mana, down from 13% of base mana.
* Swipe (Bear) now costs 30 Rage, up from 15 Rage.
* Skull Bash now has a 13 yards range, down from 18 yards.
* Aquatic Form now costs 8% of base mana, down from 13% of base mana.
* Travel Form now costs 8% of base mana, down from 13% of base mana.
* Mangle (Bear) now deals 230% normal damage, up from 115%. additional damage increased by 100% (eg. from 333 to 667)
* Berserk now causes your Mangle (Bear) to have no cooldown and has an additional effect - Your Lacerate periodic damage has a 30% chance to refresh the cooldown of your Mangle (Bear) ability and make it cost no rage.
* Feast of Flesh is now named Blood in the Water.
* Shapeshifter is gone.


Restoration

* Nourish now costs 10% of base mana, up from 7% of base mana. Base healing reduced by 25%.
* Nature's Focus (Passive) *New* - Reduces the pushback suffered from damaging attacks while casting Healing Touch, Regrowth, Tranquility, Rebirth and Nourish.
* Nature's Ward revamped - Whenever you take an attack while at or below 50% health, you have a 50/100% chance to automatically cast Rejuvenation on yourself with no mana cost.
* Fury of Stormrage no longer procs from healing spells and now affects Starfire - Reduces the mana cost of your Wrath spell by 100%, and when you deal damage with your Wrath spell you have a 15/30% chance to cause your next Starfire to be instant cast within 8 sec.
* Revitalize now causes you to grant Replenishment when you cast or Refresh Lifebloom - Replenishment - Grants up to 10 party or raid members mana regeneration equal to 1% of the maximum mana per 10 sec. Lasts for 15 sec.
* Malfurion's Gift (Tier 4) *New* - Whenever you heal with your Lifebloom spell, you have a 3/6% chance to cause Omen of Clarity.


Hunter

* The bug affecting most hunter skills and adding the "old" minimum range on them on beta servers seems to be gone.


Beast Mastery

* Widow Venom now costs 15 Focus, down from 30 Focus.
* Aspect of the Hawk ranged attack power bonus increased by 100%.
* Intimidation no longer costs Focus.
* Kill Command now deals [ 21% of RAP + 772.27 ], down from [ 53% of RAP + 839.42 ].
* Killing Streak now deals 10/20% more damage with your third Kill Command. Down from 15/30%.
* Focus Fire now restores 4 Focus to your pet, down from 10 Focus.
* Sic 'Em! now also has a chance to proc from Kill Command, now affects your Pet's next 2 basic attacks instead of just 1.


Survival

* Camouflage now causes you to be untargetable by ranged attacks (Old - Just untargetable). Now also reduces the range at which enemy creatures can detect you.
* Readiness seems to affect Beastial Wrath once again.
* Black Arrow now costs 35 Focus, down from 45 Focus.
* Hunting Party revamped and no longer triggers Replenishment. Now Increases your total Agility by an additional 20%, and increases the Ranged and Melee Attack Speed of all party and raid members by 20%.


Mage
Arcane

* Arcane Blast base damage increased by 25%.
* Arcane Barrage base damage reduced by 8%.
* Arcane Missiles base damage reduced by 14%.
* Arcane Power now increases spell cost by 10%, down from 20%.
* Focus Magic now increases your chance to critically hit with spells when the target critically hits.
* Arcane Flows now reduces the cooldown of your Presence of Mind, Arcane Power and Invisibility spells by 12/25%. (Down from 15/30%)


Fire

* Living Bomb base damage increased by 4%.
* Scorch base damage increased by 10%.
* Pyroblast base damage increased by 4%.
* Fireball base damage increased by 4%.
* Critical Mass now also increases the damage of Living Bomb and Flame Orb spells by 5/10/15%.
* Combustion now deals critical strike Fire damage.
* Improved Hot Streak now also has a chance to proc from Pyroblast.
* Hot Streak now also has a chance to proc from Pyroblast.
* Impact now also resets the cooldown on Fire Blast when it procs.


Frost

* Curtain of Frost now slow movement speed by 60%, down from 70%.
* Cone of Cold now slows movement speed by 60%, up from 50%.
* Enduring Winter now regenerates 1% of maximum mana over 10 sec. Down from 3% over 15 sec.
* Brain Freeze - Brain Freeze cannot be triggered by Frostfire Bolt.


Paladin
Holy

* Holy Light base healing has been reduced by 25%. Mana costs changed to 9% of base mana, up from 6% of base mana.
* Light of Dawn base healing has been increased by 10%. Can no longer consume Holy Power to increase healing.
* Improved Concentration Aura is gone.
* Daybreak now has a 10/20% chance to make your next Holy Shock not trigger a cooldown if used within 12 sec. (Old - 15/30% chance to reset Holy Shock's cooldown)
* Spiritual Focus (Tier 5) *New* - Grants hit rating equal to 50/100% of any Spirit gained from items or effects.


Protection

* Wrath of the Lightbringer slightly revamped - now increases the damage of your Crusader Strike and Judgement by 30/60% and increases the critical strike chance of your Holy Wrath and Hammer of Wrath by 15/30%.
* Guardian's Favor is now a Tier 2 Retribution talent.
* Improved Hammer of Justice is now a Tier 2 talent, up from Tier 1.


Retribution

* Divine Purpose now has a 20% chance to generate holy power, down from 40%.
* Eternal Glory is now a Tier 1 Protection talent.
* Templar's Verdict no longer costs mana.


Priest
Discipline

* Focused Will no longer procs from critical hits and no longer healing effects on you - Whenever you are victim of an attack equal to damage greater than 10% of your total health, you gain Focused Will reducing all damage taken by 4/6% lasting for 8 sec. Stacks up to 2 times.
* Grace now stacks up to 3 times, up from 2 times.
* Atonement now heals for 40/80/120% of the damage dealt. (Up from 15/30/45%)
* Archangel (Evangelism) Lasts for 18 sec and has a 15 sec cooldown. (Tooltip clarification)
* Archangel (Dark Evangelism) now restores 5% of your total mana (Up from 3%) and increases damage done by your your Mind Flay, Mind Spike, Mind Blast and Shadow Word: Death 4% (Old - all shadow and frost damage by 3%). Lasts for 18 sec. 90 sec cooldown.
* Inner Sanctum now reduces spell damage taken by 2/4/6%, down from 5/10/15%.


Holy

* Leap of Faith now costs 13% of base mana, down from 32%. Now has a 40 yards range, up from 30 yards.
* Holy Nova now affects friendly targets (Old - all party and raid members). Base healing increased by 33% but the healing is now divided among the number of targets healed.
* Heal base healing value reduced by 25%.
* Holy Focus (Passive) *New* - Reduces the pushback suffered from damaging attacks while casting any Holy or Discipline spell by 70%.
* Revelations (Holy Word: Aspire (Renew)) base healing value reduced by 5%.
* Blessed Resilience revamped - Whenever you are victim of an attack equal to damage greater than 10% of your total health, you gain Blessed Resilience increasing all healing received by 5/10% lasting for 10 sec.
* Twirling Light is now a Rank 3 talent, down from Rank 4 and is now named Surge of Light and revamped - You have a 3/6% chance when you Smite or Heal to cause your next Flash Heal to be instant cast and cost no mana but incapable of a critical hit.
* Lightwell now restores {((2878.1+(SpellPower*.308))*3)*1.25} health over 6 sec.
* Improved Healing is gone.
* Trinity (Tier 2) *New* - When you Smite three times in a row, your spell haste will be increased by 5/10% for 12 sec.


Shadow

* Pain and Suffering now reduces the damage from Shadow Word: Death by 20/40%, up from 10/20%.
* Vampiric Touch mana regeneration now lasts 10 sec, up from 5 sec.


Rogue
Assassination

* Poisons (Passive) *New* - You have learned how to apply deadly toxins to your weapons, dealing additional damage or inflicting other maladies upon your foes.


Shaman
Enhancement

* Windfury Weapon now deals damage equal to two extra attacks with 4430 extra attack power. (Up from 1395 Attack Power)
* Flametongue Weapon now increases total spell damage by 750, up from 235.
* Primal Wisdom (Talent) is gone.
* Primal Wisdom (Passive) *New* - Your melee attacks have a 40% chance to immediately restore 5% of your base mana.
* Unleashed Rage is now a 2 Ranks talent, down from 3 Ranks. Now increases Expertise by 4/8 (up from 3/6/9), increases all party and raid members' attack power by 5/10% (up from 4/7/10%)


Restoration

* Earthliving Weapon now increases healing done by 531, up from 167.
* Healing Wave base healing value reduced by 25%. Mana cost changed to 9% of base mana, up from 6% of base mana.
* Mana Tide Totem no longer restores mana, now increases the spirit of party members within 40 yards by 200%.


Warlock
Affliction

* Life Tap now costs 15% of your total health, down from 20%. Converts 120% of that into mana, up from 75%.
* Soul Harvest now regenerates 15% of your health every 3 sec for 9 sec, up from 5%.
* Create Healthstone now restores health equal to 45% of the creator's base health, down from 60%.
* Death's Embrace now heals you for an additional 1% of your health while at or below 25% health. (Old - Increased the amount drained by 10/20/30%)
* Siphon Life now has a chance to heal for 2% of your total health, up from 1%.


Demonology

* Mana Feed now causes you to instantly gain 2/4% total mana. (Up from 1%) Your summoned demon now gains 30/60% of the mana from Drain Mana and Life Tap, down from 60/120%.


Destruction

* Soul Fire now has a 4 sec cast time, down from 6 sec.
* Conflagrate now deals fire damage equal to 100% of your Immolate's periodic damage on the target. Range changed to 40 yards, up from 30 yards.
* Empowered Imp no longer increases the damage done by your Imp by 10/20%.
* Nether Protection now lasts 12 sec, up from 8 sec.
* Soul Leech now instantly restores 5/10% of your total health and mana, up from 1/2%. Replenishment effect now grants 1% mana per 10 sec, down from 1% per 5 sec.


Warrior
Arms

* Mortal Strike now has a 4.5 sec cooldown, down from 5 sec.
* Blood Frenzy no longer improves your melee attack speed, gives your autoattacks a 5/10% chance to generate 20 additional rage instead.
* Mastery: Strikes of Opportunity additional melee attacks now deals 75% normal damage, up from 50%.


Fury

* Inner Rage has been slightly revamped - Usable when you have over 75 Rage to increase all damage you deal by 15% but increase the rage cost of all abilities by 50%. Lasts 15 sec. / Instant
* Titan's Grip no longer reduces your physical damage done by 10% when a 2H Weapon is equipped in one hand.
* Single-Minded Fury now lets you deal 15% additional damage (down from 20%) and Slam hits with both weapons.
* Meat Cleaver revamped - Dealing damage with Cleave or Whirlwind increases the damage of Cleave and Whirlwind by % for 10 sec. This effect stacks up to 3 times.
* Enrage now has a 4/8/12% chance to proc, up from 3/6/9%.
* Dual Wield Specialization now also increases your damage by 10% while dual-wielding.
* Intimidating Shout now has a 8 yards range, down from 18 yards.


Protection

* Shield Slam base damage has been lowered by 25%.
* Devastate now causes 150% of weapon damage (up from 120%), base damage reduced by 25%.

__________________
Ένας για όλους και όλοι για μένα.
Και ο Marilian ΣΤΑ ΤΡΑΙΝΑ.Mission accomplished:
Ο χρήστης Ragnadriel δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 18-09-10, 14:11   #2
Συντονιστής
 
Το avatar του χρήστη Ragnadriel
 Ragnadriel
των Real Life

Εγγραφή: 29-09-2009
Περιοχή: Κάπου στην Ευρώπη.
Μηνύματα: 3.851
Εικόνες: 471
Ragnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really nice
Προεπιλογή

Xαμός από αλλαγές, πολλές σε βασικά abilites & talents.

Αλλά έχει και άλλο!

Aλλαγές στα racials των παλιών φυλών.

Παράθεση από Blizzard: (Πηγή)


Human

* Perception is gone.


Undead

* Cannibalize now also regenerates mana. (7% of total health and mana every 2 sec for 10 sec)


Tauren

* Cultivation still increases your Herbalism skill by 15, but also lets you gather herbs faster than normal herbalists.


Gnomes

* Shortblade Specialization - Expertise with Daggers and One-Handed Swords increased by 3.

__________________
Ένας για όλους και όλοι για μένα.
Και ο Marilian ΣΤΑ ΤΡΑΙΝΑ.Mission accomplished:
Ο χρήστης Ragnadriel δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 18-09-10, 14:31   #3
Ήρωας
 
Το avatar του χρήστη Kornstyle
 Ariadnê
των Hellenic Pantheon

EN-Silvermoon (PvE)
Εγγραφή: 22-06-2010
Περιοχή: Πειραιάς
Μηνύματα: 348
Εικόνες: 2
Kornstyle is on a distinguished road
Προεπιλογή

έλεος ρε γαμώτο καλά το HL healing μειώθηκε κατά 25%, αλλά τρόει παραπάνω mana......
__________________
More DOTS more DOTS Come On More DOTS!!
Ariadnê(Armory)
Ο χρήστης Kornstyle δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 18-09-10, 15:44   #4
Ήρωας
 
Το avatar του χρήστη Septon
 
Εγγραφή: 15-07-2009
Περιοχή: Αθήνα
Μηνύματα: 368
Septon is on a distinguished road
Προεπιλογή

Ειναι ιδεα μου ή το control mana στο cata...θα ειναι μανικι!!

Μου αρεσει που μας εβαλαν και το heal για νεο spell λες και εχουμε λιγα... το μειωνουν κιολας κατα 25%?!?!?!?!

Μας μειωσαν και το renew κατα 5%... κανιβαλοι!!
Ο χρήστης Septon δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 20-09-10, 11:34   #5
Μαχητής
 
Το avatar του χρήστη BigThera
 Therapeias
των The Alpha and The Omega

EN-Turalyon (PvE)
Εγγραφή: 13-11-2009
Μηνύματα: 79
BigThera is on a distinguished road
Προεπιλογή

μειώνουν σε όλους το healing οπότε μην το πέρνετε προσωπικά.
το μάνα control θα είναι ενδιαφέρον.. έπρεπε να γίνει κάτι.. ελπίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα!

αντε να δούμε.. δεν παίζω μπετα και ανυπομονώ...

(σαμάνοι μας πήρατε το σπιριτ μπαφ... θα σας φάω...)
__________________
Ο χρήστης BigThera δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 20-09-10, 12:15   #6
Συντονιστής
 
Το avatar του χρήστη Ragnadriel
 Ragnadriel
των Real Life

Εγγραφή: 29-09-2009
Περιοχή: Κάπου στην Ευρώπη.
Μηνύματα: 3.851
Εικόνες: 471
Ragnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really nice
Προεπιλογή

Πότε δίνατε 200% spirit για 15 δευτερόλεπτα και δεν το θυμάμαι?

Όχι ότι το θέλουμε βέβαια... Προς το παρόν φαίνεται για χοντρό nerf στο παλιό mana tide, αλλά πρέπει να δούμε και τι stats θα έχουμε κτλ..
__________________
Ένας για όλους και όλοι για μένα.
Και ο Marilian ΣΤΑ ΤΡΑΙΝΑ.Mission accomplished:

Τελευταία επεξεργασία από Ragnadriel : 20-09-10 στις 12:19
Ο χρήστης Ragnadriel δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 20-09-10, 12:36   #7
Ήρωας
 
Το avatar του χρήστη Fallen
 Fallen
των The Haunted

EN-Genjuros (PvP)
Εγγραφή: 24-10-2008
Περιοχή: inside your closet
Μηνύματα: 438
Εικόνες: 2
Fallen is on a distinguished road
Προεπιλογή

Υπάρχει θεματάκι με το mana στην ΒΕΤΑ , αλλά ακόμα δεν έχουμε τόσο καλό gear γιατί τώρα έβαλαν quest rewards στο ULDUM & νέα dungeon drops. θα δείξει...πάντως καλά έκαναν και έφτιαξαν τα μικρά και φτηνά heals γιατί τα spamαρες και δεν έβγαινες πότε oom.
__________________
I might take you down
BUT
I will never let you down


Παράθεση:
Remember, you may feel entitled to play however you want, because it’s "your $14.95 a month," but the rest of your 25m raid’s $358.80 wishes you weren’t wasting their time.
Οδήγος για Shaman
Ο χρήστης Fallen δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 20-09-10, 13:01   #8
Συντονιστής
 
Το avatar του χρήστη Ragnadriel
 Ragnadriel
των Real Life

Εγγραφή: 29-09-2009
Περιοχή: Κάπου στην Ευρώπη.
Μηνύματα: 3.851
Εικόνες: 471
Ragnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really nice
Προεπιλογή

Κατ'εμέ είναι απόλυτα λογικό πλέον όταν είσαι στο τέλος του expansion, να σε νοιάζει όλο και λιγότερο το mana. Όταν ξεκίνησε το wrath δεν έλεγα θα σπαμάρω 8 λεπτά chain heal και LHW και όλα καλά και ρόδινα, lol. Και δεν βλέπω πως θα το σταματήσουν αργότερα στο cataclysm. Για να δούμε!
__________________
Ένας για όλους και όλοι για μένα.
Και ο Marilian ΣΤΑ ΤΡΑΙΝΑ.Mission accomplished:
Ο χρήστης Ragnadriel δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 20-09-10, 13:21   #9
Ήρωας
 
Το avatar του χρήστη Fallen
 Fallen
των The Haunted

EN-Genjuros (PvP)
Εγγραφή: 24-10-2008
Περιοχή: inside your closet
Μηνύματα: 438
Εικόνες: 2
Fallen is on a distinguished road
Προεπιλογή

Γιατί πιστεύεις ότι δεν θα συμβεί το ίδιο;Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να δυσκολεύουν το τελευταίο content αλλά όσο βελτιώνεται το gear τόσο πιο εύκολο γίνεται το fight.Ολοί θυμόμαστε τα HC στην αρχή του wrath και κάτι τάφους που τρώγαμε με τα χάρτινα tanks .
__________________
I might take you down
BUT
I will never let you down


Παράθεση:
Remember, you may feel entitled to play however you want, because it’s "your $14.95 a month," but the rest of your 25m raid’s $358.80 wishes you weren’t wasting their time.
Οδήγος για Shaman
Ο χρήστης Fallen δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 20-09-10, 13:34   #10
Συντονιστής
 
Το avatar του χρήστη Ragnadriel
 Ragnadriel
των Real Life

Εγγραφή: 29-09-2009
Περιοχή: Κάπου στην Ευρώπη.
Μηνύματα: 3.851
Εικόνες: 471
Ragnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really nice
Προεπιλογή

Ως healer με ιντριγκάρουν οι αλλαγές του cataclysm. Βούτηξα 3 μέρες άδεια απ'την δουλειά μέχρι την άλλη παρασκευή, οεο θα παίξουμε και beta ξανά!
__________________
Ένας για όλους και όλοι για μένα.
Και ο Marilian ΣΤΑ ΤΡΑΙΝΑ.Mission accomplished:
Ο χρήστης Ragnadriel δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση


Εργαλεία Θεμάτων
Τρόποι εμφάνισης

Δικαιώματα - Επιλογές
Δεν μπορείς να δημιουργήσεις θέματα
Δεν μπορείς να στείλεις απαντήσεις
Δεν μπορείς να αποστείλεις συνημμένα
Δεν μπορείς να διορθώσεις τα μηνύματα σου

BB code είναι σε λειτουργία
Τα Smilies είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας
Trackbacks are σε λειτουργία
Pingbacks are σε λειτουργία
Refbacks are σε λειτουργίαΌλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 10:23.

Σύστημα Forum: vBulletin
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
WorldofWarcraft.GR (c) 2004-2011

Blizzard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25